Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストI・II(GB) 
スタッフリスト

SCENARIO & GAME DESIGN

YUJI HORII

MONSTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

MUSIC COMPOSE

KOICHI SUGIYAMA

ENIX STAFF

ARTWORK

NAOKI OISHI

TECHNICAL SUPPORT

TERUHIKO HANAWA
KENJIRO KANO
HIROSHI SATO
HIDEKI YONEYAMA

PUBLIC RELATIONS

HITOSHI SUINOU
HIROKA SHIBAHARA

TEST PLAY

TERUYO SAKUMA
KIYOSHI KOIZUMI
TETSUYA FUJIMOTO
KAZUHIRO NOMURA
NAOMI OZAWA

YOUKO KAGAYA
EMI NARIKIYO
KENICHI SHIRASAWA
SHINOBU NONAKA
SEIICHI MORIUCHI

KAZUNORI OHWADA
TAKATOSHI AKIYAMA
KENICHI YAMAMOTO
YASUO HIROI
KEN-ICHI MIYAMOTO

TOMOHIRO ASO
TAKASHI KAMIMURA

PRODUCE ASSIST

HITOSHI SUINOU
JUN MIYAMOTO
KEIJI HONDA

PRODUCER

YUKINOBU CHIDA

PUBLISHER

YASUHIRO FUKUSHIMA

DRAGONQUEST I
ORIGINAL VERSION
©1986 ARMOR PROJECT
©1986 BIRD STUDIO
©1986 KOICHI SUGIYAMA
©1986 CHUN SOFT
©1986 ENIX
DRAGONQUEST I
SFC VERSION
©1993 ARMOR PROJECT
©1993 BIRD STUDIO
©1993 KOICHI SUGIYAMA
©1993 CHUN SOFT
©1993 ENIX
GAME BOY
DRAGONQUEST I
©1999 ARMOR PROJECT
©1999 BIRD STUDIO
©1999 KOICHI SUGIYAMA
©1999 CHUN SOFT
©1999 ENIX
DRAGONQUEST II
ORIGINAL VERSION
©1986 ARMOR PROJECT
©1986 BIRD STUDIO
©1986 KOICHI SUGIYAMA
©1986 CHUN SOFT
©1986 ENIX
DRAGONQUEST II
SFC VERSION
©1993 ARMOR PROJECT
©1993 BIRD STUDIO
©1993 KOICHI SUGIYAMA
©1993 CHUN SOFT
©1993 ENIX
GAME BOY
DRAGONQUEST II
©1999 ARMOR PROJECT
©1999 BIRD STUDIO
©1999 KOICHI SUGIYAMA
©1999 CHUN SOFT
©1999 ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト